Sar Upre!

Jak na to !


Projekt Sar Upre! (Jak na to!) je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


O projektu

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-2-002

Typ projektu: Inkluzivní vzdělávání

Období realizace: 1. 8. 2020 - 31. 1. 2023

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce

Partnerské instituce:

Podrobné informace

Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup.


Co je tedy ze strany učitelů zapotřebí? Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním mentorem.


Proto přicházíme s novým dvouletým projektem "Sar Upre!" (česky Jak na to!), který navazuje na portfolio vzdělávacích programů organizace Slovo 21, z.s. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel.


V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České republice.


V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:


  1. Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání

  2. Letní škola inkluzivního vzdělávání

  3. Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice)

  4. Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba Červenky

  5. Setkání - úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe).

Věříme, že projekt odpoví na otázku „Jak na to“a pomůže pedagogům získat praxi, která jím umožní provádět kvalitnější práci s dětmi. To přispěje k harmonickému rozvoji těchto žáků a k jejich většímu zapojení do majoritní společnosti.


Projekt probíhá od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2023 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce.


Informace a aktuality můžete sledovat také na facebookové stránce Slovo 21. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Saru Sedláčkovou na e-mailové adrese slovo 21@centrum.cz, do předmětu uveďte - Sar Upre!


Fotografie: wikipedia org


Je v České republice opravdu zapotřebí inkluzivního vzdělávání?

V České republice je velmi zapotřebí inkluzivního vzdělávání. Naše společnost je hodně rozdělená a není to přínosné pro žádnou skupinu lidí. Pokud se nám povede uvést inkluzivní vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, v budoucnu to významně promění celou naši společnost. Uvidíme to tak, že na místo rozdělené společnosti budeme soudružní. Nebudeme sobecky orientovaní pouze na sebe. Budeme schopnější empatie a vzájemné podpory. Vzejde z toho zdravá společnost. Z těchto důvodů vnímám inkluzivní vzdělávání jako nezbytnost.

Jakou zemi můžete uvést příkladem v systému inkluze?

Těch zemí, kterým se daří lépe v současné době je víc. Opravdu bych ale ráda vyzdvihla severské země (Finsko/Norsko/Švédsko), které mají vzdělávání na opravdu dobré úrovni a je to na té společnosti vidět. Jsou to země, kde je nízká kriminalita, kde je ta společnost soudružná. Kde můžeme celkem bezpečně bez obav žít, protože lidé v sobě mají ukotvený hodnotový rámec, který se odráží ve všech aspektech jejich životů.

Takto ukotvená společnost musí mít někde kořeny. Věřím tomu, že je to právě o vzdělávání. Vzdělávání, zaměřené nejen na encyklopedické znalosti, které se naučím, abych je u zkoušení odříkala a pak na ně zapomenu. Je to vzdělání, které je zaměřené na kompetence, na spolupráci, komunikaci, bádání, vlastní objevování světa. Naše společnost se k tomu musí posunout.

S čí pomocí se situace mění? Kdo je "agentem změn"? Státní sektor nebo neziskovky?

Jsou to hlavně neziskové organizace a učitelské či pedagogické kolektivy. Bohužel bych řekla, že účast státu je v tomto případě poměrně slabá. Náš stát nemá jasnou vizi a nemá hodnotově vyznačené, jak by vzdělávání mělo fungovat.


Setkala jste se s podporou od ministerstva školství?

S ministerstvem školství jsem před pandemií mělaaktuality pouze formální vztah. Vše se změnilo s příchodem COVID-19. Osobně jsem navázala užší kontakty s ministerstvem školství. Vnímám z jejich strany daleko větší ochotu naslouchat. Momentálně řešíme míru podpory v metodických materiálech. Vnímám situaci pozitivně. Je strašně důležitá i mezinárodní spolupráce.

Jaká byla vaše cesta k inkluzi?


Začala, když jsem se před 16 lety stala ředitelkou na škole. Hned první školní rok přišli rodiče, kteří žádali o přijetí tělesně postižené dcery do naší školy. Jsem za to hrozně vděčná, protože hned na začátku své kariéry jsem přišla do styku s odlišností. Každé dítě je jiné, to je realita života. Dívka byla moc šikovná, inteligentní, empatická. Opravdu šlo jenom o technické záležitosti - postavit rampu, výtah, aby se mohla dostat do školy. Postupně jsem přicházela na to, že mnohem těžší jsou příběhy dětí, kteří se jako handicapovaní nejeví... Je to naší povinností postarat se o všechny děti. My musíme vytvářet podmínky pro jejich růst, proto jsme pedagogové, proto tu vlastně jsme...
Kontakty:

Projekt realizuje: Slovo 21, z.s.

Koordinátorka projektu: Sara Sedláčková

email: slovo21@centrum.cz

telefon: 222 518 554