Napsali o nás


Inkluzivní školství je v oblasti vzdělávání velkým tématem již mnoho let. Přestože od Sametové revoluce uplynulo více jak třicet let, jeho stav stále není ideální. Odkaz výkonového segregovaného školství z dobu socialismu je cítit ještě dnes, přestože máme od roku 1989 několik nových generací pedagogů.

Téma inkluzivního vzdělávání je mi velmi blízké, v devadesátých letech jsem působil v Nadaci Nová škola, kde jsem se podílel na realizaci projekt pedagogických asistentů, kteří jsou dnes již nedílnou součástí vzdělávacího systému. A segment neziskového sektoru, jenž se věnuje vzdělávání, je opět v čele progresu v oblasti inkluze.

Z tohoto důvodu mě zaujal projekt Sar upre organizace Slovo 21, který se zaměřuje na vzdělávání pedagogů základních škol. A právě to je zapotřebí. Přestože mají učitelé odpovídající pedagogické vzdělání, jejich odbornost v oblasti inkluzivního vzdělávání je naprosto nedostačující.

Základním problémem je uniformní optika, jíž se dívají na třídní kolektiv během vzdělávacího procesu. Děti nevnímají jako jednotlivce, osobnosti, které pocházejí z odlišných kulturních a životních podmínek. Díky této špatné optice nejsou schopni přizpůsobit metody výuky, které by zmíněné odlišnosti dětí zahrnovaly.

Projekt Sar upre je jedinečný ve své komplexnosti. Nejenže v rámci školení si interaktivní formou pedagogové doplní potřebné dovednosti (zacílení vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků, skladba mozaiky výuky, motivování jednotlivých žáků ke vzdělávání, životní mentoring, atd.), ale zároveň v rámci realizace projektu vytváří unikátní podpůrné výukové materiály, které jsou pedagogům k dispozici při následném učení.

Jako velmi povedený hodnotím i krátký animovaný loutkový film režiséra Jakuba Červenky, který vznikl rovněž v rámci projektu Sar upre! Dle reakcí učitelů velmi zaujal a věřím, že ho uvidí nejen učitelé, ale i širší odborná veřejnost. Je to jedna z cest, jak hravou kreativní formou přiblížit problematiku inkluzivního vzdělávání.

Věřím, že realizace podobných projektů může problematiku inkluzivního vzdělávaní posunout o notný kus dál.

Vojta Lavička


O Malé podzimní škole inkluze

O malé podzimní škole, která proběhla v rámci projektu o inkluzivním vzdělávání Sar Upre, jsme vás informovali ještě v listopadu roku 2022. Jak takové školení vypadá? Nejlépe to dokáže popsat reflexe přímo od jeho účastníků!

V listopadu 2022 jsme absolvovali třídenní výuku s pobytovým výjezdem v rámci projektu Sar Upre. Naše třída je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s lehkým mentálním postižením. Fungujeme jako „malotřídka“ na II. stupni běžné základní školy. Klima třídy je založeno na toleranci k odlišnostem, práci s emocemi, bezpečném prostoru pro chyby, vrstevnickém učení a spolupráci. Kolektiv tvoří celkem 14 dívek a chlapců 6., 8. a 9. ročníku. Většina dětí, pochází ze ztížených sociálních podmínek, někteří žáci z velmi nepodnětného rodinného prostředí. Možnost zúčastnit se takové akce, byla pro žáky jedinečná. Být v jiném prostředí bez rodiny, spát v pěkném penzionu, bylo i pro patnáctileté žáky poprvé.

Výukové hodiny byly od přítomných týmů pedagogů dobře metodicky připraveny. Zahrnovaly střídání činností, práci ve skupinách, zpěv písně k danému tématu. Metody činnostního učení přispěly k zvládnutí nových pojmů. Prolomit obavy a počáteční ostych dětí pomohlo přizpůsobení komunikace učitelů a přiměřenost učiva. Děti si odnesly nové vědomosti z vyučování, které je bavilo. Podstatné také bylo vzájemné sdílení mezi učiteli, nahlédnutí do způsobů práce kolegů z jiných měst a závěrečné společné zhodnocení výukových metod.

Ještě dlouho po návratu děti ve škole s nadšením vyprávěly své zážitky. Pro žáky byl takto koncipovaný projekt přínosný také pro praktický rozvoj sociálních dovedností, osamostatňování a rozšíření obzorů.

Před rokem vyšel krátký loutkový film Sar Upre! Jak na to!


Přečtěte si také některé z reakcí na film


...děkujeme Vám za Vaši konkrétní práci, kterou posouváte dopředu přijetí a zdomácnění inkluzivního vzdělávání v ČR.

Jan Zajíc - Nová Škola, o.p.s.


Gratuluju Vám za pěkné video, které za tak krátkou dobu dokázalo výstižně vyjádřit hlavní myšlenku inkluze.

Michal Mižigár


Prvním rokem jsme zapojení do projektu Sar Upre! Jak na to! který se týká inkluzivního vzdělávání a pomáhá vytvářet pozitivní prostředí ve školách a také v jednotlivých třídách. Společné aktivity mají přesah i do měst po celé České republice. Vytvořených loutkový film o Inkluzivní vzdělávání může pomoci pochopit téma spolupráce všech aktérů, kteří jsou zapojení do tématu. Odkaz na film jsme rozeslali do škol zřizovaných městskou částí Praha 4 a sdíleli na sociálních sítích. Na tento film máme pozitivní reakce od učitelů jejichž je městská část Praha 4 zřizovatelem.

Velice dobře vnímáme i setkání všech aktérů zapojených do projektu k tématu inkluzivního vzdělávání v jehož průběhu dochází prostřednictvím příkladů dobré praxe k obohacování ohledně hodnotíme roli organizace Slovo 21 z.s. jako realizátora projektu.

Náš partner MČ Praha 4Co nás ještě v rámci projektu čeká? Leden 2023

Poslední ( v pořadí šesté školení) na téma podpory pozitivního chování žáka ve třídě nás čeká ještě ve všech třech městech. Školení nakonec kvůli nemoci nepovede Marie Gottfriedová, jak bylo na začátku projektu plánováno ale stejně zkušená paní ředitelka základní školy Neštěmická. V rámci školení se účastnící dozví:

  • Co by měl pedagog vědět z oboru dětské psychologie (ontogenetický a evoluční vývoj mozku, téma bezpečí žáka ve škole, principy interakce mezi žákem a pedagogem)

  • Strategie posilování pozitivního chování žáka ve škole (prevence a intervence)

  • Podpora pozitivního chování žáků ve škole (konkrétní postupy a strategie, fyzické prostředí ve škole, postupy, očekávání).


Se závěrem projektu nás čeká ještě nakonec závěrečné setkání zástupců jednotlivých zúčastněných škol.Co mělo největší úspěch za metody u účastníků školení, z přivezených poznatků z Islandu

Asi největší úspěch sklidila metoda práce ve skupině s jasně rozdanými týmovými rolemi:


Vedoucí/Předseda skupiny: Dbá na to, aby všichni rozuměli pokynům a participovali. Předseda přivolá učitele, pokud nikdo ve skupině nezná odpovědi nebo neví, co má dělat.

Organizátor/hlídač času: Spolupracuje s předsedou a organizuje čas, který má skupina přidělený na každý projekt nebo úkol.

Prezentující: Spolu s ostatními členy skupiny rozhoduje o tom, jak by měla prezentace vypadat.

Vyjednavač: Dohlíží na to, aby spolu všichni ve skupině vycházeli; aby nikdo nebyl opomenut; a pokud se práce daří, chválí a povzbuzuje.

Kurýr: Jediný, kdo smí opustit své místo. Přináší materiály jako např. papír, propisky atd.

Záleží na počtu žáků ve skupině, podle toho může mít jednotlivec i více rolí.

Na školeních jsme si s učiteli základních škol tuto metodu zkoušeli ve dvojicích, trojicích.


Malá podzimní škola inkluze

V rámci projektu Sar Upre! Jak na to! proběhlo v Kytlicích v Českém Švýcarsku třídenní školení učitelů základních škol.

8 učitelů si vyzkoušelo individualizovanou výuku. Účastníci dostali za úkol vypracovat modelovou hodinu (a nebát se vyzkoušet něco nového, na co by si v běžné výuce netroufli) a následně ji odprezentovat přítomné třídě z 10 žáků, přičemž část dětí měla speciální potřeby.

Účastníci malé podzimní školy pak dostali odpoledne reflexi ke svojí modelové hodině a dále se školili v dalších metodách inkluzivního vzdělávání, mezitím co děti měly vlastní program. malou školu inkluze vedli experti tohoto projektu: Jitka Jilemická, Jiří Kocourek a Iveta Němečková.


Co nás čeká v listopadu?

Začínáme školit 5. kolo na téma Inkluze v pedagogické praxi pod taktovkou expreta tohoto projektu Mgr. Jiřího Kocourka, vietnamisty, mediátora a interkulturního pracovníka. Na školení se bude například řešit : Způsob využití jiných subjektů (IVP, asistenti pedagoga, interkulturní asistenti, tlumočníci, výchovní poradci, speciální pedagog, psycholog, PPP, lékaři …) ,Využití poznatků o inkluzi pro tvorbu ŠVP, Problémy, které se řeší ze strany učitelů a poradenských zařízení, celé školení bude vedené formou vedené diskuze.


Na konci listopadu nás pak čeká Malá škola inkluze, kde si pedagogové mohou vyzkoušet inkluzivní vzdělávání v praxi.


Co se děje s novým školním rokem 22/23

Pokračujeme v implementaci projektu Sar Upre! Jak na to!, který si klade za cíl rozšířit obzory a zvýšit kompetence učitelů základních škol tak, aby mohli poskytnout personalizovanou individuální podporu pro každého ze svých žáků.

S novým školním rokem přichází další vlna školení pro učitele na tématiku inkluzivního vzdělávání, a to pro všechny 3 zapojené lokality (Praha, Ústí nad Labem, Olomouc). Na jaká témata se tedy učitelé mohou těšit?

3. školení na téma Psychologicko-pedagogická diagnostika žáků ve třídě s návazností na metody výuky, které přiblíží učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledku řízeného procesu. Na základě této diagnózy je možné prognózovat další vzdělávání v zájmu rozvoje osobnosti každého žáka.

4. školení Metody a formy práce s důrazem na diferenciaci studia. Výukové metody a organizační formy se měnily společně se změnami ve společnosti. Právě proto se setkáváme s různými výukovými metodami ve školství. Toto školení pomůže učitelům vhodně zvolit metodu výuky s individuálním přístupem pro každého žáka.

Obě tato školení jsou vypracována a přednášena naší expertkou Mgr. Ivetou Němečkovou, vedoucí odboru školství pro Prahu 3. V rámci školení se věnuje tématům jako jsou například individualizace ve výuce na základě různých temperamentů, typů učení, různých typů inteligence podle H. Gardnera a mnohým dalším. Tato školení se těší pozitivní zpětné vazbě od učitelů. Tím, že se skupiny již znají s předešlých školení dochází zároveň pokaždé i ke sdílení zkušeností účastníků.

V přípravě je i Malá škola inkluze – třídenní praktické školení, které proběhne do druhé poloviny listopadu. Unikátní koncept přivítá učitele a jejich žáky. Účastníci programu si tak budou moci vyzkoušet nové znalosti v praxi a obdržet na místě cennou zpětnou vazbu. V případě zájmu o účast na školení nás neváhejte kontaktovat


Co jsme si odnesli ze sdílení zkušeností z praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání na Islandu


V dubnu jsme zamířili na návštěvu Islandu pořádanou naším partnerem Evris Foundation v Sar Upre, abychom získali zkušenost s metodami ve vzdělávání, které zde fungují.


Nejprve jsme se seznámili se školou UNICEF, která je postavena na principu vzdělávání dětí o svých právech i povinnostech. Součástí školy je řídící skupina, na které se podílí 12 dětí, 6 zaměstnanců a rodič. Děti a dospělí si také společně schvalují třídní chartu, do které určí práva, která jsou podle nich nejdůležitější. Prostřednictvím charty se děti dozvědí, že práva jsou univerzální a pochopí, že jejich práva jsou spojena s respektováním práv druhých.

Skupina dětí ze školy také předvedla představení, na kterém byli také jejich rodiče, přestože bylo pracovní dopoledne. Je to proto, že na Islandu je běžné, že rodiče se školních akcí účastní a zaměstnavatelé je na tyto události pravidelně uvolňují z práce. Výsledkem UNICEF školy je větší sebeúcta a pohoda dětí, redukce šikany a exkluze, lepší školní docházka, větší zapojení dětí a mladých lidí do učení, zapojení do rozhodování o školách, podpora globální spravedlnosti a méně předsudků.


Následně jsme se dozvěděli o metodě Daily 5, což je učební rámec pro lepší gramotnost, který zvyšuje nezávislost v učení a pomáhá vytvořit třídu plnou studentů, a to od raného věku. Daily 5 stojí na pěti pilířích: čtení si pro sebe, práci na psaní, čtení ostatním, poslechu čteného slova a práci na slovíčkách.


Navštívili jsme také Islandské centrum v Austurbæjarskóli. Zaujala nás prezentace “Bridge-builders” o vzdělávání rodičů. Dozvěděli jsme se, jak na Islandu přistupují ke spolupráci s rodiči dětí z vícejazyčných domácností. Island tak využívá například jazykové a kulturní mediátory hovořící polsky a filipínsky. Dalšími nástroji jsou také různé kurzy, semináře, informace, a také podpora pro učitele, individuální asistence a dvojjazyčná podpora pro žáky a vzdělávací semináře pro rodiče.


Pátek jsme strávili workshopy v Islandském oceánském klastru. Na workshopu nám byly představeny různé techniky, které jsou používány v rámci interkulturního vzdělávání. Jednou z nich je hra Sedněte si, pokud, jejímž smyslem je, aby si děti samy přišly na to, co mají s ostatními společného, ale také v čem se liší. Hra Najdu svou skupinu? zase učí děti prožít si pocit nepatřičnosti a zároveň jak může být příjemné, jaké to je někam patřit. Po každé hře přichází část Přemýšlej-Pracuj ve dvojici-Sdílej, kdy děti nahlas reflektují smysl úkolu, co se při něm naučili a sdílejí své myšlenky a pocity z hry s druhými.

Zajímavý je také koncept Kooperativního učení v multikulturních skupinách (KUMS). V rámci KUMS existují různé role, jako je předseda skupiny, který dbá na to, aby všichni rozuměli pokynům a participovali. S předsedou spolupracuje organizátor, který hlídá čas, který má skupina přidělený na daný úkol. Vyjednavač dohlíží na to, aby spolu všichni ve skupině vycházeli, zatímco prezentující spolu s ostatními členy skupiny rozhoduje o tom, jak by měla prezentace vypadat. KUMS se řídí pravidly toho, že každý je v něčem dobrý, nikdo není dobrý ve všem a nikdo není tak chytrý, jako my všichni dohromady. Skupina pak spolu řeší různé úkoly a otázky.

Nechyběl ani workshop, jak bojovat proti diskriminaci a budovat smysluplná spojení mezi kulturami pomocí vzdělávání a kvalitní mezikulturní komunikace. Na workshopu jsme se tak seznámili s kroky, které Island podniká, aby podpořil pozitivní změnu.


Z Islandu jsme si tak odvezli spoustu nových poznatků a zkušeností, které můžeme dále využít v naší práci.
Představujeme vám krátký loutkový film o inkluzivním vzdělávání Sar Upre! Jak na to! How to do it! Film má podpořit učitelé z České republiky v implementaci principů a vize inkluzivního vzdělávání na našich školách, je ale určen každému, koho tato problematika zajímá. Scénář byl vytvořen na základě zkušeností našich expertů v této oblasti a vznikl ze spolupráce organizace Slovo 21, z.s., scénáristy a režiséra Radka Berana a videoprodukce Bedna Films, s.r.o.


Proč je to pro nás důležité?

"V České republice je velmi zapotřebí inkluzivního vzdělávání. Naše společnost je hodně rozdělená a není to přínosné pro žádnou skupinu lidí. Pokud se nám povede uvést inkluzivní vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, v budoucnu to významně promění celou naši společnost. Uvidíme to tak, že na místo rozdělené společnosti budeme soudružní," - Marie Gottfriedová, ředitelka Základní školy v Trmicích

Inkluzivní vzdělávání není jen pro jednotlivce nebo některé děti. Cítit se nedílnou součástí kolektivu chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup.
Novinky v projektu Sar Upre

V rámci našeho projektu Sar Upre, který se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání, se uskutečnilo školení, které muselo být kvůli koronaviru přesunuto z listopadu. Také chystáme školení v druhém modulu a můžete se těšit na loutkový film!

V lednu se uskutečnilo už třetí školení prvního modulu. Tentokrát se zaměřilo na téma psychohygiena učitele a stress management. Školení proběhlo v knihovně na základní škole ZŠ Řezníčkova, kde mělo proběhnout už koncem listopadu. Experti, kteří měli školení vést, se ale bohužel dostali do karantény, a z toho důvodu bylo třeba školení posunout.

Školení vedla Jitka Jilemnická, zkušená akreditovaná mediátorka a facilitátorka, jedna ze zakladatelů mediace v ČR, a Jiří Kocourek, který se zabývá aplikovanou sociologií.

Účastníci si v rámci školení mohli díky připravenému testu, který zahrnoval otázky na spánek, stravu a tak dále, zjistit, zda jim například nehrozí syndrom vyhoření, a co s tímto stavem případně dělat, zkusit si „krájet stresového medvěda“, naučit se dechové cvičení pro uklidnění a pročištění hlavy a celkově sdílet svoje zkušenosti a frustrace z praxe.

Školení sklidilo velmi pozitivní ohlasy. „No musím se přiznat, že se mi sem dneska ani moc nechtělo, ale jsem fakt ráda, že jsem nakonec přijela," uvedla jedna z účastnic školení.

Koronavirová situace ovlivnila i druhý, připravovaný modul na téma Klima třídy. Toto školení muselo být z plánovaných lednových termínů být přesunuto na únor a v případě Olomouce konec března. Školení povede Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, který má hluboké zkušenosti s motivací učitelů a dalších zaměstnanců školy i s budováním atmosféry důvěry i rozvojem pracovníků.

Nový loutkový film!

Finišují také přípravy našeho krátkého loutkového filmu! K vidění bude už v únoru a myslíme si, že se moc povedl, a tak se rozhodně máte na co těšit.Ústředními postavami aktivit projektu Sar Upre! Jak na to!, zaměřeného na inkluzivní vzdělávání na českých školách, jsou pedagogové z celé republiky. Pro ně proběhl první modul školení na téma „Psychohygiena učitele“, a to v Praze a v Ústí nad Labem. Učitelé jsou vzorem pro svoje žáky, proto je nesmírně důležité, aby pedagog mohl jednoduše zvládat stressové faktory svého povolání. Školení v Olomouckém kraji muselo být přesunuto z důvodu protiepidemiologických opatření Vlády ČR.

Pandemie Covid-19 již druhým rokem zasahuje do projektových aktivit Sar Upre! Navazující modul školení pro pedagogy na téma „Klima třídy“, zaměřený na komunikaci učitelů se žáky, který měl proběhnout v Praze a Ústí nad Labem na začátku prosince, musel být přesunut. Doufáme, že se nám ho podaří uskutečnit v průběhu ledna 2022.

Aktuálně probíhá úzká komunikace s partnerem z Islandu kvůli plánovanému výjezdu expertního týmu Sar Upre! na Island, kde získají zkušenosti a poznají příklady dobré praxe dalších evropských zemí v rámci inkluzivního vzdělávání. Doufáme, že expertní tým bude moci vyrazit na Island k Mezinárodnímu dni Romů 8. dubna 2022.

Probíhají poslední přípravy loutkového filmu o inkluzivním vzdělávání, určeného primárně učitelům. Momentálně končí sazba titulků do filmu. Krátký loutkový film hravou formou pomůže k pochopení celého systému inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracuje scénárista a režisér Radek Beran, podklady ke scénáři dodala expertka a ředitelka školy Marie Gottfriedová. Natáčení se ujalo studio Bedna Films.

Text: Vladislav Nagaitcev

Ilustrace: freepik.comSar Upre: Proběhla první školení a také natáčení loutkového filmu

Aktivity v rámci projektu Sar Upre mají vést k lepší implementaci inkluzivního vzdělávání v českých školách tak, aby výuka dokázala rozvíjet všechny děti bez rozdílu. Pomoci v tomto směru mají školení pedagogů, z nichž první dvě nedávno proběhla. V pochopení inkluze pomůže taky krátký loutkový film, jehož natáčení už máme také za sebou a na výsledek se moc těšíme!

Školení učitelů v Praze a Ústí nad Labem

Ústředními postavami aktivit Sar Upre jsou pedagogové z celé České republiky. Aby inkluzivní vzdělávání mohlo probíhat hladce a vedlo k lepšímu zapojení všech žáků do výuky, je nutné mít řádně proškolené pedagogy. Máme proto velkou radost, že v našem hlavním městě a také v Ústí nad Labem již proběhla první školení učitelů.

Cílem je, aby učitelé zjistili, jaké vzdělávací potřeby žáci mají a také jaké jsou jejich silné stránky. Je potřeba zjistit, jaké jim vyhovují aktivity v rámci výuky, a podle toho poskládat vzdělávací plán, ve kterém si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Postava učitele je v tomto směru velmi důležitá, může totiž své žáky motivovat a být jim také vzorem i mentorem. Naše školení jim v této cestě budou nápomocná a odpoví jim v rámci inkluze na často kladenou otázku „jak na to?“.

V pochopení inkluze pomůže loutkový film: Natáčení již proběhlo

V rámci aktivit Sar Upre měl vzniknout také loutkový film zaměřený na inkluzivní vzdělávání. A my máme tu čest oznámit, že natáčení pár dní zpátky již proběhlo!

Film je určen zejména učitelů z celé České republiky. Těm atraktivní formou krátkého loutkového filmu pomůže v pochopení celé problematiky inkluzivního vzdělání.

Scénář je psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracuje scénárista a režisér filmu Radek Beran. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová. Natáčení filmu se ujalo studio Bedna Films.


Fotografie: wikipedia org


Přečtěte si rozhovor o inkluzivním vzdělávání s jednou z expertek projektu a to ředitelky základní školy v Trmicích Marie Gottfriedové

Je v České republice opravdu zapotřebí inkluzivního vzdělávání?

V České republice je velmi zapotřebí inkluzivního vzdělávání. Naše společnost je hodně rozdělená a není to přínosné pro žádnou skupinu lidí. Pokud se nám povede uvést inkluzivní vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, v budoucnu to významně promění celou naši společnost. Uvidíme to tak, že na místo rozdělené společnosti budeme soudružní. Nebudeme sobecky orientovaní pouze na sebe. Budeme schopnější empatie a vzájemné podpory. Vzejde z toho zdravá společnost. Z těchto důvodů vnímám inkluzivní vzdělávání jako nezbytnost.

Jakou zemi můžete uvést příkladem v systému inkluze?

Těch zemí, kterým se daří lépe v současné době je víc. Opravdu bych ale ráda vyzdvihla severské země (Finsko/Norsko/Švédsko), které mají vzdělávání na opravdu dobré úrovni a je to na té společnosti vidět. Jsou to země, kde je nízká kriminalita, kde je ta společnost soudružná. Kde můžeme celkem bezpečně bez obav žít, protože lidé v sobě mají ukotvený hodnotový rámec, který se odráží ve všech aspektech jejich životů.

Takto ukotvená společnost musí mít někde kořeny. Věřím tomu, že je to právě o vzdělávání. Vzdělávání, zaměřené nejen na encyklopedické znalosti, které se naučím, abych je u zkoušení odříkala a pak na ně zapomenu. Je to vzdělání, které je zaměřené na kompetence, na spolupráci, komunikaci, bádání, vlastní objevování světa. Naše společnost se k tomu musí posunout.

S čí pomocí se situace mění? Kdo je "agentem změn"? Státní sektor nebo neziskovky?

Jsou to hlavně neziskové organizace a učitelské či pedagogické kolektivy. Bohužel bych řekla, že účast státu je v tomto případě poměrně slabá. Náš stát nemá jasnou vizi a nemá hodnotově vyznačené, jak by vzdělávání mělo fungovat.


Setkala jste se s podporou od ministerstva školství?

S ministerstvem školství jsem před pandemií měla pouze formální vztah. Vše se změnilo s příchodem COVID-19. Osobně jsem navázala užší kontakty s ministerstvem školství. Vnímám z jejich strany daleko větší ochotu naslouchat. Momentálně řešíme míru podpory v metodických materiálech. Vnímám situaci pozitivně. Je strašně důležitá i mezinárodní spolupráce.

Jaká byla vaše cesta k inkluzi?


Začala, když jsem se před 16 lety stala ředitelkou na škole. Hned první školní rok přišli rodiče, kteří žádali o přijetí tělesně postižené dcery do naší školy. Jsem za to hrozně vděčná, protože hned na začátku své kariéry jsem přišla do styku s odlišností. Každé dítě je jiné, to je realita života. Dívka byla moc šikovná, inteligentní, empatická. Opravdu šlo jenom o technické záležitosti - postavit rampu, výtah, aby se mohla dostat do školy. Postupně jsem přicházela na to, že mnohem těžší jsou příběhy dětí, kteří se jako handicapovaní nejeví... Je to naší povinností postarat se o všechny děti. My musíme vytvářet podmínky pro jejich růst, proto jsme pedagogové, proto tu vlastně jsme...

CO NÁM PŘINÁŠÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Inkluzivní vzdělávání je způsob koncipování našich škol, tříd, učebních programů a lekcí tak, aby se do nich mohly zapojit a učit se všechny děti. Inkluze je také o hledání různých způsobů výuky, aby třídy aktivně zapojovaly všechny děti. Znamená to také hledat způsoby, jak rozvíjet přátelství, vztahy a vzájemný respekt mezi všemi dětmi a mezi dětmi a učiteli ve škole.


Inkluzivní vzdělávání není jen pro jednotlivce nebo některé děti. Cítit se nedílnou součástí kolektivu chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup.


Inkluzivní vzdělávání je způsob přemýšlení o tom, jak být kreativní, aby naše školy byly místem, kde se mohou zapojit všechny děti. Kreativita může znamenat, že si učitel bude muset osvojit nové způsoby výuky nebo bude koncipovat své lekce tak, aby se do nich mohly zapojit všechny děti.

Inkluzivní vzdělávání odráží potřebu, aby všechny naše děti byly oceňovány a přijímány po celý život.

Vytvoření zdravého prostředí pro růst je právě na nás a učitelích. Vždy je co zlepšovat a vzdělávání by se mělo kontinuálně vyvíjet. V rámci projektu Sar Upre, který je zaměřený na inkluzivní vzdělávání dětí na základních školách, spolupracujeme s mezinárodním týmem expertů a sbíráme příklady dobré praxe. Vytvářené metodické materiály budou sloužit jako pomůcka pro učitele na cestě za inkluzivním vzděláváním.

Hlavní principy inkluzivního vzdělávání

Každé dítě se může učit

Každé dítě pravidelně dochází do třídy, která odpovídá jeho věku

Každé dítě dostává vzdělávací program „ušitý na míru“

Každé dítě dostává znalosti, které odpovídá jeho potřebám

Každé dítě se může účastnit společných a mimoškolních aktivit

Každé dítě těží ze spolupráce mezi domovem, školou, komunitou


Jak tedy na inkluzivní vzdělávání?

Při výuce a vedení aktivit, které směřují k inkluzivním cílům, se zdá být velmi dobré dodržovat několik následujících metodických principů. Následující prosté kroky mohou vést k tomu, že žáci začnou chápat hlouběji smysl věcí, které se kolem nich dějí, začnou je chápat v souvislostech, začnou vnímat, že i když existují skupiny, tyto jsou tvořeny individuálními lidmi. Mohou lépe pracovat s pojmy, které si nevysvětlují rigidně. Každý nástroj lze být překážkou nebo pomůckou. Pojmy nemusí sloužit jen k tomu, abychom se dle nich řídili, ale také k tomu, abychom stále o nich přemýšleli, naplňovali je novým obsahem a využívali je pro náš život. Opět tyto metody výrazně směřují ke zvýšení motivace k učení obecně.


Pokud srovnáváme dvě různé kultury, verbalizujeme nejprve to, co je na nich podobného a pak teprve to, co je na nich různého. Při tom klademe důraz na to, že pokud se osobnost nenalézá na povrchu, může se nalézat pod povrchem (důvody, obecnější vlastnosti apod.).


Pedagog může verbalizovat a naučit žáky vnímat, že to, co vidí, má své příčiny. Projev ještě nemusí být podnětem. Dva lidé se stejným chováním k tomuto chování mohou mít dva různé důvody. Naopak lidé se stejným cílem se mohou chovat zcela jinak.


Pedagog může verbalizovat při jakémkoli tématu a předmětu vždy to, jak se téma jeví obecně, z jakého úhlu pohledu ale také, jak se pak téma liší v různých zemích, v různých časech, v různých skupinách, u různých jedinců. Vždy upozorňovat na to, že jedinec je něco jiného než skupina. Že jedinec může spoluvytvářet skupinu a naopak skupina může působit na jedince.


Pedagog může s žáky pracovat tak, aby si uvědomili, že jakýkoli slovní popis, článek, pojem je nutná redukce života kolem nás. Pojmy a slova a názory vytvářet musíme, abychom náš svět vůbec nějak uchopili, ale nedají se s ním ztotožnit. Proto pojmy musíme chápat jako proměnné krabice s proměnným obsahem. Jedna věc je model (popis například osobnosti či kultury v nějaké knize), druhá věc je realita, která je vždy daleko pestřejší. Vždy, když popisujeme nějakou skupinu, je důležité vědět, jak moc jsme ji zkoumali, kdy a jak moc i opravdu známe. Jde o nějaký mylně utvořený názor o ní? Jde o nějakou jednu subjektivní zkušenost? Jde o dlouhodobé poznání dané skupiny? Jde o studium dané skupiny?


Každou teorii je vždy velmi důležité srovnávat s praxí. Teorie jsou výborné k vysvětlení některých jevů, ale jedna teorie nemůže nikdy vysvětlovat zcela reálný život. Proto není podstatné vést žáky jen ke znalosti teorií, ale je nutné aby je dokázali využívat v životě. Proto také vznik filozofie doprovázela myšlenka toho, že filozofie je aplikovanou vědou


#poznejteslovo #sarupre

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme se Sarou Sedláčkovou, koordinátorkou projektů pro cizince a projektovou koordinátorkou Sar Upre # jaknato #inkluzivnívzdělávání

Sara má bohaté zkušenosti v oblasti integrace cizinců. Na první pohled křehká slečna je statečnou bojovnicí za lidská práva a inkluzi. Sara je také velkou milovnicí kulturních akcí, festivalů a umění.

-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

Ve Slovu 21 působím již rok a půl. Primárně pracuji na projektech které jsou zaměřené na cizince, např. kulturní a vzdělávací akce s Prahou 4, integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, asistence při projektu "Rodina odvedle". Dále pracuji na dvou nových projektech, o kterých vás v nejbližší době budeme informovat. V neposlední řadě koordinuji projekt inkluzivního vzdělávání Sar Upre! - Jak na to!.

-Jak vnímáš cíle projektu Sar Upre? O čem je?

Cílem projektu je předat 30 učitelům po celé České republice nástroje pro inkluzivní vzdělávání, včetně nástrojů vlastní psychohygieny. Inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště.

-Komu pomáhá projekt a čím?

Ve finále projekt pomáhá samotným dětem, především ze sociálně slabšího prostředí. V současnosti pomáhá i exkludovaným dětem z majoritní společnosti. Projekt cílí na změnu celkového klima školy pomocí jednotlivých tříd.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Školy to letos neměly vůbec jednoduché. V souvislosti s pandemií se forma výuky často měnila z on-line na prezenční a opačně. Není to lehké jak pro žáky, tak i pro učitele.

Pro náš tým je důležitá prezenční forma školení učitelů, proto jsme oddálili jejich termíny. Doufáme, že se situace v nejbližší době změní k lepšímu, což je dalším důvodem pro prodloužení projektu. Vzhledem k tomu také prodlužujeme nábor škol do projektu. Mimo to řešíme s experty projektu i možnost školení učitelů online.

Na projektu Sar Upre spolupracujeme z neziskovou organizací Evris Foundation z Islandu, kde inkluzivní vzdělávání ušlo mnohem větší kus cesty než v ČR. V rámci této spolupráce probíhá výměna příkladů dobré praxe inkluze. Bohužel i tyto schůzky zatím probíhaly pouze v online podobě. Doufáme, že se dočkáme i osobních setkání a návštěv škol.

V současnosti pracujeme na scénáři pro připravovaný loutkový film na téma inkluzivního vzdělávání.


Jste ředitel(ka) školy nebo zástupce školy? Zajímáte se o inkluzivní vzdělávání?

Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup.

Zveme Vás na úvodní on-line setkání ředitelů a zástupců škol k projektu inkluzivního vzdělávání Sar Upre! | Jak na to!

Zapojit se můžete bezplatně pomocí aplikace zoom z pohodlí a bezpečí vlastního domova, a to:

· v úterý 16. 2. 2021 od 10:00

· ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 14:00

Na úvodním setkání Vám poskytneme podrobnější informace o projektu a jeho cílech. Představíme Vám projektový tým a ostatní účastníky Sar Upre! Dozvíte se o pilířích inkluze, způsobu spolupráce školy s experty a o náplni jednotlivých školení pro učitele. Na konci setkání budete mít možnost vznést dotazy a zapojit se do diskuze.

Zaujalo Vás toto setkání? Pak neváhejte a ozvěte se nám na e-mailovou adresu: jan.husak42@gmail.com

Do předmětu uveďte "Sar Upre", do zprávy pak jenom několik informací o sobě (Jméno, odkud jste, škola) Základní škola může být odkudkoliv z ČR.

Obratem dostanete link k připojení do aplikace zoom. (Registrujte se nejpozději 24h. před zahájením setkání)

Projekt je financovaný z Fondů EHP 2014 - 2021 program vzdělávání.


V úterý 26. 1. 2021 proběhla schůzka s novým členem českého projektového týmu

Proběhla on-line schůzka projektového týmu s novým českým expertem pro Sar Upre! Janem Husákem.

Tématem schůzky bylo první úvodní setkání se zapojenými základními školami, které proběhne už v tomto únoru!

Letos nás čeká spousta aktivit se zaměřením na inkluzivní vzdělávání.

Dne 2. 12. 2020 proběhlo 1.mezinárodní setkání expertů projektu přes aplikaci zoom.

Vzhledem k situaci spojené s celosvětovou pandemií COVID-19 a mimořádnými opatřeními, se schůze expertů musela konat v online prostředí. Experti se navzájem představili. Česká strana pak osvětlila islandské straně český systém školství, legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání v ČR a jaká je reálná situace v praxi. Islandští experti budou sdílet svoje zkušenosti na příštím zoom on-line setkání ve čtvrtek 10. 12. 2020.