Sar Upre: Proběhla první školení a také natáčení loutkového filmu

Aktivity v rámci projektu Sar Upre mají vést k lepší implementaci inkluzivního vzdělávání v českých školách tak, aby výuka dokázala rozvíjet všechny děti bez rozdílu. Pomoci v tomto směru mají školení pedagogů, z nichž první dvě nedávno proběhla. V pochopení inkluze pomůže taky krátký loutkový film, jehož natáčení už máme také za sebou a na výsledek se moc těšíme!

Školení učitelů v Praze a Ústí nad Labem

Ústředními postavami aktivit Sar Upre jsou pedagogové z celé České republiky. Aby inkluzivní vzdělávání mohlo probíhat hladce a vedlo k lepšímu zapojení všech žáků do výuky, je nutné mít řádně proškolené pedagogy. Máme proto velkou radost, že v našem hlavním městě a také v Ústí nad Labem již proběhla první školení učitelů.

Cílem je, aby učitelé zjistili, jaké vzdělávací potřeby žáci mají a také jaké jsou jejich silné stránky. Je potřeba zjistit, jaké jim vyhovují aktivity v rámci výuky, a podle toho poskládat vzdělávací plán, ve kterém si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Postava učitele je v tomto směru velmi důležitá, může totiž své žáky motivovat a být jim také vzorem i mentorem. Naše školení jim v této cestě budou nápomocná a odpoví jim v rámci inkluze na často kladenou otázku „jak na to?“.

V pochopení inkluze pomůže loutkový film: Natáčení již proběhlo

V rámci aktivit Sar Upre měl vzniknout také loutkový film zaměřený na inkluzivní vzdělávání. A my máme tu čest oznámit, že natáčení pár dní zpátky již proběhlo!

Film je určen zejména učitelů z celé České republiky. Těm atraktivní formou krátkého loutkového filmu pomůže v pochopení celé problematiky inkluzivního vzdělání.

Scénář je psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracuje scénárista a režisér filmu Radek Beran. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová. Natáčení filmu se ujalo studio Bedna Films.


Fotografie: wikipedia org


Je v České republice opravdu zapotřebí inkluzivního vzdělávání?

V České republice je velmi zapotřebí inkluzivního vzdělávání. Naše společnost je hodně rozdělená a není to přínosné pro žádnou skupinu lidí. Pokud se nám povede uvést inkluzivní vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, v budoucnu to významně promění celou naši společnost. Uvidíme to tak, že na místo rozdělené společnosti budeme soudružní. Nebudeme sobecky orientovaní pouze na sebe. Budeme schopnější empatie a vzájemné podpory. Vzejde z toho zdravá společnost. Z těchto důvodů vnímám inkluzivní vzdělávání jako nezbytnost.

Jakou zemi můžete uvést příkladem v systému inkluze?

Těch zemí, kterým se daří lépe v současné době je víc. Opravdu bych ale ráda vyzdvihla severské země (Finsko/Norsko/Švédsko), které mají vzdělávání na opravdu dobré úrovni a je to na té společnosti vidět. Jsou to země, kde je nízká kriminalita, kde je ta společnost soudružná. Kde můžeme celkem bezpečně bez obav žít, protože lidé v sobě mají ukotvený hodnotový rámec, který se odráží ve všech aspektech jejich životů.

Takto ukotvená společnost musí mít někde kořeny. Věřím tomu, že je to právě o vzdělávání. Vzdělávání, zaměřené nejen na encyklopedické znalosti, které se naučím, abych je u zkoušení odříkala a pak na ně zapomenu. Je to vzdělání, které je zaměřené na kompetence, na spolupráci, komunikaci, bádání, vlastní objevování světa. Naše společnost se k tomu musí posunout.

S čí pomocí se situace mění? Kdo je "agentem změn"? Státní sektor nebo neziskovky?

Jsou to hlavně neziskové organizace a učitelské či pedagogické kolektivy. Bohužel bych řekla, že účast státu je v tomto případě poměrně slabá. Náš stát nemá jasnou vizi a nemá hodnotově vyznačené, jak by vzdělávání mělo fungovat.


Setkala jste se s podporou od ministerstva školství?

S ministerstvem školství jsem před pandemií měla pouze formální vztah. Vše se změnilo s příchodem COVID-19. Osobně jsem navázala užší kontakty s ministerstvem školství. Vnímám z jejich strany daleko větší ochotu naslouchat. Momentálně řešíme míru podpory v metodických materiálech. Vnímám situaci pozitivně. Je strašně důležitá i mezinárodní spolupráce.

Jaká byla vaše cesta k inkluzi?


Začala, když jsem se před 16 lety stala ředitelkou na škole. Hned první školní rok přišli rodiče, kteří žádali o přijetí tělesně postižené dcery do naší školy. Jsem za to hrozně vděčná, protože hned na začátku své kariéry jsem přišla do styku s odlišností. Každé dítě je jiné, to je realita života. Dívka byla moc šikovná, inteligentní, empatická. Opravdu šlo jenom o technické záležitosti - postavit rampu, výtah, aby se mohla dostat do školy. Postupně jsem přicházela na to, že mnohem těžší jsou příběhy dětí, kteří se jako handicapovaní nejeví... Je to naší povinností postarat se o všechny děti. My musíme vytvářet podmínky pro jejich růst, proto jsme pedagogové, proto tu vlastně jsme...

CO NÁM PŘINÁŠÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Inkluzivní vzdělávání je způsob koncipování našich škol, tříd, učebních programů a lekcí tak, aby se do nich mohly zapojit a učit se všechny děti. Inkluze je také o hledání různých způsobů výuky, aby třídy aktivně zapojovaly všechny děti. Znamená to také hledat způsoby, jak rozvíjet přátelství, vztahy a vzájemný respekt mezi všemi dětmi a mezi dětmi a učiteli ve škole.


Inkluzivní vzdělávání není jen pro jednotlivce nebo některé děti. Cítit se nedílnou součástí kolektivu chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup.


Inkluzivní vzdělávání je způsob přemýšlení o tom, jak být kreativní, aby naše školy byly místem, kde se mohou zapojit všechny děti. Kreativita může znamenat, že si učitel bude muset osvojit nové způsoby výuky nebo bude koncipovat své lekce tak, aby se do nich mohly zapojit všechny děti.

Inkluzivní vzdělávání odráží potřebu, aby všechny naše děti byly oceňovány a přijímány po celý život.

Vytvoření zdravého prostředí pro růst je právě na nás a učitelích. Vždy je co zlepšovat a vzdělávání by se mělo kontinuálně vyvíjet. V rámci projektu Sar Upre, který je zaměřený na inkluzivní vzdělávání dětí na základních školách, spolupracujeme s mezinárodním týmem expertů a sbíráme příklady dobré praxe. Vytvářené metodické materiály budou sloužit jako pomůcka pro učitele na cestě za inkluzivním vzděláváním.

Hlavní principy inkluzivního vzdělávání

Každé dítě se může učit

Každé dítě pravidelně dochází do třídy, která odpovídá jeho věku

Každé dítě dostává vzdělávací program „ušitý na míru“

Každé dítě dostává znalosti, které odpovídá jeho potřebám

Každé dítě se může účastnit společných a mimoškolních aktivit

Každé dítě těží ze spolupráce mezi domovem, školou, komunitou


Jak tedy na inkluzivní vzdělávání?

Při výuce a vedení aktivit, které směřují k inkluzivním cílům, se zdá být velmi dobré dodržovat několik následujících metodických principů. Následující prosté kroky mohou vést k tomu, že žáci začnou chápat hlouběji smysl věcí, které se kolem nich dějí, začnou je chápat v souvislostech, začnou vnímat, že i když existují skupiny, tyto jsou tvořeny individuálními lidmi. Mohou lépe pracovat s pojmy, které si nevysvětlují rigidně. Každý nástroj lze být překážkou nebo pomůckou. Pojmy nemusí sloužit jen k tomu, abychom se dle nich řídili, ale také k tomu, abychom stále o nich přemýšleli, naplňovali je novým obsahem a využívali je pro náš život. Opět tyto metody výrazně směřují ke zvýšení motivace k učení obecně.


Pokud srovnáváme dvě různé kultury, verbalizujeme nejprve to, co je na nich podobného a pak teprve to, co je na nich různého. Při tom klademe důraz na to, že pokud se osobnost nenalézá na povrchu, může se nalézat pod povrchem (důvody, obecnější vlastnosti apod.).


Pedagog může verbalizovat a naučit žáky vnímat, že to, co vidí, má své příčiny. Projev ještě nemusí být podnětem. Dva lidé se stejným chováním k tomuto chování mohou mít dva různé důvody. Naopak lidé se stejným cílem se mohou chovat zcela jinak.


Pedagog může verbalizovat při jakémkoli tématu a předmětu vždy to, jak se téma jeví obecně, z jakého úhlu pohledu ale také, jak se pak téma liší v různých zemích, v různých časech, v různých skupinách, u různých jedinců. Vždy upozorňovat na to, že jedinec je něco jiného než skupina. Že jedinec může spoluvytvářet skupinu a naopak skupina může působit na jedince.


Pedagog může s žáky pracovat tak, aby si uvědomili, že jakýkoli slovní popis, článek, pojem je nutná redukce života kolem nás. Pojmy a slova a názory vytvářet musíme, abychom náš svět vůbec nějak uchopili, ale nedají se s ním ztotožnit. Proto pojmy musíme chápat jako proměnné krabice s proměnným obsahem. Jedna věc je model (popis například osobnosti či kultury v nějaké knize), druhá věc je realita, která je vždy daleko pestřejší. Vždy, když popisujeme nějakou skupinu, je důležité vědět, jak moc jsme ji zkoumali, kdy a jak moc i opravdu známe. Jde o nějaký mylně utvořený názor o ní? Jde o nějakou jednu subjektivní zkušenost? Jde o dlouhodobé poznání dané skupiny? Jde o studium dané skupiny?


Každou teorii je vždy velmi důležité srovnávat s praxí. Teorie jsou výborné k vysvětlení některých jevů, ale jedna teorie nemůže nikdy vysvětlovat zcela reálný život. Proto není podstatné vést žáky jen ke znalosti teorií, ale je nutné aby je dokázali využívat v životě. Proto také vznik filozofie doprovázela myšlenka toho, že filozofie je aplikovanou vědou


#poznejteslovo #sarupre

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme se Sarou Sedláčkovou, koordinátorkou projektů pro cizince a projektovou koordinátorkou Sar Upre # jaknato #inkluzivnívzdělávání

Sara má bohaté zkušenosti v oblasti integrace cizinců. Na první pohled křehká slečna je statečnou bojovnicí za lidská práva a inkluzi. Sara je také velkou milovnicí kulturních akcí, festivalů a umění.

-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

Ve Slovu 21 působím již rok a půl. Primárně pracuji na projektech které jsou zaměřené na cizince, např. kulturní a vzdělávací akce s Prahou 4, integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, asistence při projektu "Rodina odvedle". Dále pracuji na dvou nových projektech, o kterých vás v nejbližší době budeme informovat. V neposlední řadě koordinuji projekt inkluzivního vzdělávání Sar Upre! - Jak na to!.

-Jak vnímáš cíle projektu Sar Upre? O čem je?

Cílem projektu je předat 30 učitelům po celé České republice nástroje pro inkluzivní vzdělávání, včetně nástrojů vlastní psychohygieny. Inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště.

-Komu pomáhá projekt a čím?

Ve finále projekt pomáhá samotným dětem, především ze sociálně slabšího prostředí. V současnosti pomáhá i exkludovaným dětem z majoritní společnosti. Projekt cílí na změnu celkového klima školy pomocí jednotlivých tříd.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Školy to letos neměly vůbec jednoduché. V souvislosti s pandemií se forma výuky často měnila z on-line na prezenční a opačně. Není to lehké jak pro žáky, tak i pro učitele.

Pro náš tým je důležitá prezenční forma školení učitelů, proto jsme oddálili jejich termíny. Doufáme, že se situace v nejbližší době změní k lepšímu, což je dalším důvodem pro prodloužení projektu. Vzhledem k tomu také prodlužujeme nábor škol do projektu. Mimo to řešíme s experty projektu i možnost školení učitelů online.

Na projektu Sar Upre spolupracujeme z neziskovou organizací Evris Foundation z Islandu, kde inkluzivní vzdělávání ušlo mnohem větší kus cesty než v ČR. V rámci této spolupráce probíhá výměna příkladů dobré praxe inkluze. Bohužel i tyto schůzky zatím probíhaly pouze v online podobě. Doufáme, že se dočkáme i osobních setkání a návštěv škol.

V současnosti pracujeme na scénáři pro připravovaný loutkový film na téma inkluzivního vzdělávání.


Jste ředitel(ka) školy nebo zástupce školy? Zajímáte se o inkluzivní vzdělávání?

Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup.

Zveme Vás na úvodní on-line setkání ředitelů a zástupců škol k projektu inkluzivního vzdělávání Sar Upre! | Jak na to!

Zapojit se můžete bezplatně pomocí aplikace zoom z pohodlí a bezpečí vlastního domova, a to:

· v úterý 16. 2. 2021 od 10:00

· ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 14:00

Na úvodním setkání Vám poskytneme podrobnější informace o projektu a jeho cílech. Představíme Vám projektový tým a ostatní účastníky Sar Upre! Dozvíte se o pilířích inkluze, způsobu spolupráce školy s experty a o náplni jednotlivých školení pro učitele. Na konci setkání budete mít možnost vznést dotazy a zapojit se do diskuze.

Zaujalo Vás toto setkání? Pak neváhejte a ozvěte se nám na e-mailovou adresu: jan.husak42@gmail.com

Do předmětu uveďte "Sar Upre", do zprávy pak jenom několik informací o sobě (Jméno, odkud jste, škola) Základní škola může být odkudkoliv z ČR.

Obratem dostanete link k připojení do aplikace zoom. (Registrujte se nejpozději 24h. před zahájením setkání)

Projekt je financovaný z Fondů EHP 2014 - 2021 program vzdělávání.


V úterý 26. 1. 2021 proběhla schůzka s novým členem českého projektového týmu

Proběhla on-line schůzka projektového týmu s novým českým expertem pro Sar Upre! Janem Husákem.

Tématem schůzky bylo první úvodní setkání se zapojenými základními školami, které proběhne už v tomto únoru!

Letos nás čeká spousta aktivit se zaměřením na inkluzivní vzdělávání.

Dne 2. 12. 2020 proběhlo 1.mezinárodní setkání expertů projektu přes aplikaci zoom.

Vzhledem k situaci spojené s celosvětovou pandemií COVID-19 a mimořádnými opatřeními, se schůze expertů musela konat v online prostředí. Experti se navzájem představili. Česká strana pak osvětlila islandské straně český systém školství, legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání v ČR a jaká je reálná situace v praxi. Islandští experti budou sdílet svoje zkušenosti na příštím zoom on-line setkání ve čtvrtek 10. 12. 2020.